Snabbguide för import av lokalregister

You are here:
< Tillbaka

Importparametrar och format

Första raden: Abonnentnamn, kundnamn, avistaplatsnamn (Avistaplats överst i lokalregisatret)

Andra raden: Namn på hierarkinivåer och importdata

Övriga rader: Importdata

Import kan göras med Excel-fil.

(Det kan också göras med CSV-fil som har teckenuppsättning UTF-8 och där datat är separerat med semikolon.)

Sex olika importbehov kan finnas:

De antal hierarkinivåer som skapas när ett nytt register läggs upp kan inte kompletteras med nya nivåer.

Skapa nytt register

Avistaplatsen som anges i importfilens huvud är samma Avistaplats som är översta hierarkinivå till det nya registret. Avistaplatsen skapas först manuellt före importen.

Data för registret ska finnas i filen och kunna kopplas mot minst de obligatoriaka fälten.

Hierarkin i filen lägger grunden för senare tillägg och förändringar. Det går inte att senare skjuta in eller ta bort mellanliggande nivåer.

Uppdatera helt register

Avistaplatsen som anges i importfilens huvud är samma Avistaplats som är översta hierarkinivå till hela det befintliga registret.

Alla tidigare lokaler i registret måste finnas med i importfilen, oavsett om de ändrats eller ej.

Hela hierarkistrukturen måste finnas med i den importerade filen, dvs varje nivå representeras av en kolumn och anges vid importen..

Vid kopplingen av fält vid importen anges Uppdatera som metod.

Uppdatera del av register

Avistaplatsen som anges i importfilens huvud är samma Avistaplats som är översta hierarkinivå till den del i det befintliga registret som ska uppdateras.

Hela hierarkistrukturen från toppen av delmängden måste finnas med i den importerade filen, dvs varje nivå representeras av en kolumn och anges vid importen..

Vid kopplingen av fält vid importen anges Uppdatera som metod.

Tillägg av del till register

Avistaplatsen som anges i importfilens huvud är samma Avistaplats som är översta hierarkinivå till den del i registret som ska läggas till. Den skapas först manuellt.

Data för den nya delen ska finnas i filen.

Hela hierarkistrukturen från toppen av nya delen måste finnas med i den importerade filen, dvs varje nivå representeras av en kolumn och anges vid importen..

Vid kopplingen av fält vid importen anges Uppdatera som metod.

Ersätta helt register

Avistaplatsen som anges i importfilens huvud är samma Avistaplats som är översta hierarkinivå till hela det befintliga registret.

Data för hela det nya registret ska finnas i filen.

Hela hierarkistrukturen måste finnas med i den importerade filen, dvs varje nivå representeras av en kolumn och anges vid importen..

Vid mappningen av fält vid importen anges Ersätt som metod

Ersätta del av register

Avistaplatsen som anges i importfilens huvud är samma Avistaplats som är översta hierarkinivå till den del som ska ersättas.

Data för den del som ska ersättas ska finnas i filen.

Hela hierarkistrukturen från toppen av delmängden måste finnas med i den importerade filen, dvs varje nivå representeras av en kolumn och anges vid importen..

Vid kopplingen av fält vid importen anges Ersätt som metod.