Skapa kontrakt och INSTA-kontroller

You are here:
< Tillbaka

Inledning

Denna guide beskriver översiktligt vad som behöver göras för att skapa kontrakt och INSTA-kontroller

Skapa kontrakt för kund

Gå till Kunder -> Alla kunder i menyn.

Markera kund i listan och klicka på Nytt kontrakt.

Beskrivningen fokuserar på vad som kan vara av värde för kontrakt tillsamans med INSTA och Hygien-kontrioller. Se guiden Kontrakt för mer information om andra användningsområden för kontrakt.

Grundinformation

Endast några uppgifter behöver fyllas i för att kontraktet ska vara användbart för kontroller.

Ange ett lämpligt Namn på kontraktet.

Ange ev ett Kontraktsnummer

– – –

Ange till och med datum om kontraktet ska gälla en begränsad tid.

Koppla till en organisation

Som standard får kontraktet samma kopplingar till organisationsenheter som Kunden.

Kontaktuppgifter

Fliken Kontaktuppgifter ger möjlighet att lägga till en eller flera kontaktpersoner, med olika kontaktkanaler såsom adress, e-post och telefon.

Om ingen kontakt finns i listan, så gör en sökning genom att skriva in epost, namn eller telefonnummer i sökfältet och klicka på Sök.

Om kontakten finns i sökresultatet kan du koppla den till objektet genom att bocka för den till vänster.

Finns inte kontakten i sökresultatet så klicka på + kontakt. Du får då upp ett formulär att fylla i.

Se beskrivning av kontaktboken https://avistatime.com/knowledge-base/kontaktboken/

Kontaktroll kan vara Huvudkontakt, Aviseringsmottagare och Webbenkätmottagare. Samma kontakt kan ha flera kontaktroller. Klicka på fältet under Roll för att välja kontaktroller.

Behöver ändringar göras så markera kontakten och klicka på knappen Ändra kontakt

Metoder

Markera Hygien och INSTA, eller bara INSTA

Klicka sedan på Välj Avistaplats, vilket kan vara en eller flera delar av ett lokalregister

Välj sedan Spara

Ändra Inställningar

Markera det nyss skapade kontraktet under kunden och välj Ändra kontrakt för att göra inställningar som är speciella för kontraktet.

Klicka på knappen Inställningar.

Kundens inställningar för AQL, kvalitetsnivåer etc kopplas till kontraktet när det skapas. Men om du vill

att kontraktet ska ha andra villkor så kan du ändra det under Inställningar.

Det finns fyra flikar på det formulär som visas.

Accepterad kvalitetsnivå (AQL)

Du kan välja mellan fyra kvalitetsnivåer för respektive profil A-F med hjälp av rullgardinsmenyer.

Profilerna kan läggas samman med varandra. Välj från rullgardinsmenyer på respektive rad.

 

Kvalitetsnivåer

Du kan ändra kvalitetsnivåer för profilernas olika objektsgrupper och föroreningsgrupper.

Markera innehållet i den cell där du vill göra en förändribng och skriv in det nya värdet.

Slumpinställningar

Välj Slump eller Total.för urvalet.

Slumpmetoden kan vara Enkel eller Dubbel.

Istället för Slump kan du välja Stratifiering som urval.

Inspektionsinställningar

Inställningarna här påverkar hur kontrollen och dess resultat visas i mobiltelefonen.

Alla enheter eller Visa enbart återstående enheter

Avgör om alla enheter ska visas i listan även om de är inspekterade, eller bara de återstående.

Visa enhetsresultat eller Visa inte enhetsresultat.

Avgör om resultatet visas eller ej.

Avbryt inspektionen om den misslyckas eller Avbryt inte inspektionen om den misslyckas.

Avbryta inspektionen om den misslyckas, eller fullfölja den?

Avsluta kontroll om Hygien underkänns eller Fortsätt kontroll om Hygien underkänns

Om Hygioen används tillsammans med INSTA kan du välja om resultatet för Hygioen ska avgöra om kontrollen ska avslutas eller ej.

Visa statistik eller Visa inte statistik.

Statistik kan visas över godkännt, underkännt och ännu ej inspekterat.

Skapa order/Kontroll

Markera kontraktet i kundlistan och klicka på Ny order.

Ange tidsperiod för när kontrollen ska vara tillgänglig för utförarna.

Välj delmängd av de avistaplatser som är kopplade till kontraktet, eller acceptera det som är förvalt i kontraktet

INSTA och eventuellt Hygien är förvalt som aktivitet/er beroende på kontraktet.

Välj schema som kontrollen ska bli synlig på. T ex Schema B, rad 2. Ange klockslag då kontrollen ska vara synlig från den första dagen.

Spara.

Kontroll i orderlistan

Ett sätt att se status på kontrollen är att gå till orderlistan under kunden.

Dvs gå till Kunder -> Alla kunder i menyn

markera kund

Klicka på Orderlista.

Du kan t ex ändra namnet på kontrollen och giltighetstiden då den ska vara tillgänglig för kontrollanterna.

 

Markera aktuell kontroll och klicka på Visa order

Här kan några förutsättningar för kontrollen ändras. Se även nästa sida om slumpning och filtrering.

Klicka sedan på knappen Gäller från och med för att ange starttid för de nya förutsättningarna.

Slumpade/Valda lokaler för kontroll

Klicka Visa slumpning för att se hur slumpningen är gjord. Här kan du ändra förutsättningarna för urvalet och skapa ett nytt urval som ersätter det tidigare.

Välj t ex Filtrering. Du kan då välja vilka lokaltyper, lokalstorlekar och eventuella hygienkoder som ska vara med i urvalet.

Klicka på Skapa och ersätt slumpning när du är klar med förändringarna.

Lokallista

Klicka på Lokallista för att se vilka lokaler som är med i urvalet.

Här liksom i andra vyer kan du filtrera på vad du vill se, genom att skriva in text i det vita fältet under respekrtive kolumnrubrik.

 

Skriv ut/Exportera lokallista

Klicka på Skriv ut.

Spara som excel-fil.

 

Kontroll i daglig planering

Välj Planering -> Daglig planering. Därefter datum då kontrollen kan startas.

Kontrollen går att se i daglig planering för den första dag som den kan utföras.

Här kan du bemanna det schema som kontrollen liggger på, eller flytta den till ett annat schema eller schemarad. Allt efter vem som ska utföra kontrollen.

För mer information om Daglig planering se särskild guide.

Kontroll i rapporten INSTA och Hygien

Välj Rapporter -> INSTA & Hygien i menyn.

Här kan man se kontrollernas status såsom Planerad, Pågående och Avslutad. Är de avslutade kan flera rapporter och diagram visas över det uppnådda resultatet.

För mer information p, vilka rapportmöjligheter som finns se särskild guide för rapporten INSTA & Hygien.