v1.16 Webbuppdatering

You are here:
< Tillbaka

Uppdatering av AvistaTime webbapp 30 mars 2017

Kunder

Kundschema

Ny rapport innehållande alla planerade besök/ordrar för vald period och valda kunder.
Om kunden yttas till annan organisation erhålls ett felmeddelande om kundens kontrakt då blir felkopplade.

Orderlistan

Nu möjligt att filtrera på Avista-plats

Order

Det är nu möjligt att ange standardvärden (default) på aktivitet, om aktiviteten har kvantitet eller memo.
Orderleverans namnges

Användare

Ökad möjlighet att styra Behörigheten.

Behörigheten kan begränsas till valda kunder, kontrakt, avista platser eller användare. Detta underlättar framför allt om en extern användare bara skall få access till en Avista-plats, t ex en skola, butik eller kontor.


Individuella arbetstider anges nu per organisationsenhet vilket innebär att en användare kan ha olika arbetstider på olika organisationsenheter.

Ny användare

För att lägga in ny användare och hämta ociella användaruppgifter (Privat personer) med person nr, adress, post nr, postort o tel nns nu en tilläggstjänst för aktuell information.


Löneunderlaget

Ny logik för vilka tider som väljs som arbetspassets start och sluttid.

Arbetspass

En kommentar måste anges när ett rapporterat arbetspass ändras på webben
Det är möjligt att med en parameter bestämma att ett arbetspass ska avslutas automatiskt när samma användare startar ett nytt
arbetspass.

Attestering av arbetspass

Möjlighet till att attestera även planerade ej utförda arbetspass.
Arbetspass som har lagts upp i Daglig planering och som är minst 5 timmar erhåller den lunchtid som är angiven i skiftschemat.

 

Planering

Grundorderplanen

Möjlighet till att jämföra planeringen mot utfallet med funktionen

Historisk data

Vid flytt av dubbelbemanning från en rad till en annan är frågan om man vill ytta båda besöken.

Daglig planering

Oplanerade uppdrag/besök kan nu visas direkt i vyn för ”Daglig planering”
Nattvy visar start och sluttid enligt nattschemat.
Flytt av dubbelbemanningar sker nu på samma sätt som i basorderplan

Rapporter

Debiteringsgrader

Lunchen är numera inkluderad i arbetstiden i rapporten Debiteringsgrader.

Uppdrag

Export till Excel av aktivitetlista är tillagd i rapporten Uppdrag.
Sökfunktion tillagd vid val av kund och användare.

INSTA & Hygien

Trendrapport som visar antal godkända/underkända kontroller för vald period
Trendrapport som visar antal godkända/underkända lokaler per lokaltyp för vald period
Beställning av avisering vid avslutad inspektion har förenklats.
Kund och ordernamnet är inlagt i aviseringsmejlets rubrik och i bifogade ler.

Starttiden är borttagen från alla rapporter.
Vid export till Excel kopplas angivna Memon till rätt aktivitet
Summarapport som visar antal godkända/underkända lokaler per lokaltyp för vald period
Summarapport som visar antal godkända/underkända lokaler per aktivitetstyp för vald period

Egna kvalitetsmetoder

Hanteringen kring egna kvalitetsmetoder har förenklats betydligt. Koppling av lokaltyper görs nu till ”Kvalitetsmetod” och behöver inte längre göras till respektive kund.

Aviseringar

Meddelandet läggs nu både i mejlet och i bilagan. Begränsningar avseende antalet bilder är borttagna.

Helgdagar

Rutinen för registrering av helgdagar har förbättrats. En kommentar eller namn på helgdagen kan anges.

Inställningar

Aktiviteter

En aktivitet behöver bara ha ett unikt namn inom samma förälder.
Det är nu möjligt att kombinera obligatoriska aktiviteter med aktiviteter som inte kan kombineras, förutsatt att inte båda aktiviteterna ska skickas till tredje part.

Integration

Integrationsmeddelande rensas när uppdraget skickas på nytt till tredje part.